pinkasiony
ללמוד ולהצליח בבחינת 
יסודות הביטוח
וגמר פנסיוני

הזמן ערכת לימוד באתר
 

תאריך ושעה
 

 

 

חסכון פנסיוני

 

 


שלושת האפיקים הפנסיוניים השכיחים –
הבדלים יתרונות וחסרונות.
בתחום הפנסיה קיימים שלושה סוגי אפיקים לחסכון פנסיוני מקובלים ושחיכים. אנשים רבים מתלבטים מהו האפיק הטוב ביותר, שייתן את מירב התוצאות האפקטיביות גם בהווה וגם בעתיד.
כמו בכל דבר, למטבע יש שני צדדים כלומר לכל מוצר יש את היתרונות והחסרונות שלו.
הכותב, יובל פנקס, מחזיק בתיק הפנסיה שלו את שלושת האפיקים גם יחד.
שלושת האפיקים השכיחים הם: קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, וקופות הגמל.
 
קופת גמל
קופת גמל היא קופה עם חסכון ללא מרכיבי ביטוח, כלומר אין בה ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה (ניתן לקנות בנפרד).
בכל קופת גמל הגוף שמנהל את הכספים לוקח דמי ניהול.
את קופות הגמל ניתן למצוא במספר אפיקי השקעה – מנייתי מחד סולידי מצד אחר, קיימות תוכניות השקעה בין לבין. מתחילת 2016 ייכנס מודל השקעות מבוסס גיל.
קופת גמל ניתן לרכוש בבית ההשקעות השונים.
החל מ- 1/1/08 כל קופות הגמל משלמות קצבה חודשית בעת פרישה. ניתן לקחת חלק מהסכום כהוני ( סכום חד פעמי ), לאחר שיש בידו של העמית סכום מינימאלי של פנסיה חודשית. משרד האוצר מעדכן סכום זה אחת לשנה. יש לגשת לפקיד מס הכנסה (פקיד שומה) לקבלת אישור להיוון.
קופת גמל הינה תקנון שהנהלת הקופה יכולה לשנות את התקנון בכל עת, כמובן עם בקרה של המפקח על הביטוח.
מקדם הפנסיה – מספר החודשים שאדם אמור לחיות בצאתו לפנסיה. בקופות הגמל מקדם הפנסיה הוא משתנה. מקדם הפנסיה שמפורסם כיום איננו המקדם ביום יציאת העמית לפרישה.
קופת הגמל נותנת לחוסך (לעמית) חסכון מרבי, אין כספים שהולכים לקניית ביטוח. העמית חייב לדעת שהוא חייב להגן על עצמו ומשפחתו בעזרת מוצרי ביטוח נוספים.

המשווק הפנסיוני של בית ההשקעות יכול להציע לעמית לרכוש ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה דרך סוכנות הביטוח של בית ההשקעות.
מכיוון שאין מרכיב ביטוחי בקופת הגמל המעבר בין הקופות גמל השונות ובין היצרנים השונים (בתי ההשקעות) קל ונגיש.
לסיכום
יתרונות
 1. אחוזי חסכון גבוהים יותר בגלל שאין מרכיבי ביטוח.
 2. ניתן להתווכח על דמי הניהול (בעל המאה הוא בעל הדעה)
 3. ניתן לעבור בין אפיקי השקעה שונים.
 4. אם יש לחוסך קצבה חודשית בסיסית על פי הגדרות המפקח על הביטוח ניתן למשוך את שאר הכספים כסכום חד פעמי, באישור מס הכנסה.
 5. מעבר בין היצרנים השונים קל ונגיש לכל.
 חסרונות
 1. אין מרכיבי ביטוח - אלא אם קונים בנפרד דרך סוכנות ביטוח 
 2. יש לקנות את מרכיבי הביטוח בנפרד – הוצאה נוספת.
 3. מנהלי הקופה יכולים לשנות את התקנון. 
 4. מקדם הפנסיה משתנה.
 
ביטוח מנהלים
ביטוח מנהלים הוא קופת חסכון עם מרכיבי ריסק ( ביטוח חיים וביטוח למקרה אובדן כושר עבודה ).
בכל ביטוח מנהלים הגוף שמנהל את הכספים, חברת הביטוח, לוקחת דמי ניהול.
את ביטוח המנהלים ניתן למצוא במספר אפיקי השקעה – מנייתי מחד סולידי מצד שני, קיימות תוכניות השקעה בין לבין. מחילת 2016 יחלו מסלולי השקעה תלויי גיל.
ביטוחי מנהלים ניתן לרכוש בחברות הביטוח השונות.
החל מ- 1/1/08 כל ביטוחי המנהלים משלמים קצבה חודשית בעת פרישה.
ביטוח מנהלים הוא חוזה שהנהלת חברת הביטוח איננה יכולה לשנות את החוזה. מבוטחים חדשים מקבלים חוזה שונה ממבוטחים וותיקים שנמצאים בתוכניות ישנות. לא ניתן לשנות חוזה שנחתם על ידי המבוטח (בטופס ההצעה) והמבטח (בפוליסה).
מקדם הפנסיה – מספר החודשים שאדם אמור לחיות בצאתו לפנסיה. בעבר (עד 2013) ברוב ביטוחי המנהלים היה מקדם קבוע, כיום קיים מקדם פנסיה משתנה בלבד. במקדם הפנסיה המשתנה שמפורסם כיום איננו המקדם ביום יציאת המבוטח לפרישה.
ביטוח המנהלים נותן למבוטח כיסוי במקרה מוות או במקרה אובדן כושר עבודה. קניית כיסויים אלו היא מתוך ההפקדה החודשית. מכיוון שקונים את מרכיבי הביטוח המבוטח חוסך פחות כסף לפרישה.
 • בעת קניית ביטוח החיים יש לנתח מה הסכום הרצוי במקרה של פטירה, וגם מה הם הסכומים המצויים לדוגמה: ביטוח לאומי, ביטוח משכנתא שמסיים את המשכנתא ועוד מאפיינים נוספים. ניתן לקנות ביטוח חיים כסכום חד פעמי או ביטוח חיים כקצבה חודשית למשפחה.
 • בעת קניית ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה יש לשים לב האם זהו אובדן כושר עבודה רגיל או מקצועי עיסוקי.
אם המבוטח קנה את ביטוח החיים ואובדן כושר העבודה בצורה נכונה בתוך ביטוח המנהלים שלו, אין לו צורך לקנות ביטוח נוסף לאותם כיסויים.
במהלך החיים ניתן לשנות את האחוזים שהופנו לביטוח חיים ואובדן כושר עבודה לצורך חסכון רב יותר.
מכיוון שקיים מרכיב ביטוחי בתוך ביטוח המנהלים המעבר בין חברת ביטוח אחת לשנייה מצריך הצהרת בריאות חדשה. אדם שאין לו בעיות רפואיות יוכל לעבור בין ביטוחי המנהלים ללא בעיה לעומת אדם שקיימות לו בעיות רפואיות התהליך יהיה יותר מורכב וקשה.
לסיכום
יתרונות
 1. בנוסף לחסכון, קיים מרכיב ביטוחי של ביטוח חיים וביטוח למקרה אובדן כושר עבודה.
 2. ניתן להתווכח על דמי הניהול (בעל המאה הוא בעל הדעה)
 3. ניתן לעבור בין אפיקי השקעה שונים.
 4. ביטוח מנהלים הוא חוזה שלא ניתן לשנותו.
 5. בעבר ניתן היה לקנות מקדם פנסיה קבוע, כיום רק מקדם משתנה.
 6. ניתן לקנות ביטוח חיים כסכום חד פעמי או כקצבה למשפחה.
 7. ניתן לקנות ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה מקצועי עיסוקי ספציפי.
 8. גמישות מלאה בצורכי החיים בעיקר בנושא ביטוחי החיים, הפחתה או הגדלה.
 חסרונות
 1. בגלל מרכיבי הביטוח נחסך פחות כסף לפרישה
 2. לעיתים סוכני הביטוח קונים למבוטח ביטוח חיים עודף מעבר לרצוי וכך נחסך פחות כסף לפנסיה. 
 3. מעבר בין חברות הביטוח מצריך, ברוב המקרים, הצהרת בריאות חדשה.
 4. קיים מקדם פנסיה משתנה.
 5. כל סכומי החיסכון מופנים לקבלת קצבה חודשית
 
קרנות הפנסיה מקיפות
קרן הפנסיה מקיפה היא קופת חסכון עם מרכיבי ריסק ( ביטוח חיים וביטוח למקרה אובדן כושר עבודה ). בקרנות הפנסיה זה נקרא קצבת שארים וקצבת נכות.
בכל קרן פנסיה הגוף שמנהל את הכספים, חברת הביטוח, לוקחת דמי ניהול.
את קרן הפנסיה ניתן למצוא במספר אפיקי השקעה – מנייתי מחד סולידי מצד שני, קיימות תוכניות השקעה בין לבין. מתחילת 2016 יחלו מסלולי השקעה תלויי גיל.
קרנות פנסיה ניתן לרכוש בחברות הביטוח השונות.
קרנות הפנסיה מאז ומתמיד שילמו קצבה חודשית בעת פרישה.
קרן הפנסיה היא תקנון שהנהלת חברת הביטוח יכולה לשנות.
מקדם הפנסיה – מספר החודשים שאדם אמור לחיות בצאתו לפנסיה. בקרנות הפנסיה קיים מקדם פנסיה משתנה. מקדם הפנסיה המשתנה שמפורסם כיום איננו המקדם ביום יציאת המבוטח לפרישה.
קרן הפנסיה נותנת לעמית כיסוי במקרה מוות (פנסיית שארים) או במקרה אובדן כושר עבודה (פנסיית נכות). קניית כיסויים אלו היא מתוך ההפקדה החודשית. מכיוון שקונים את מרכיבי הביטוח נחסך פחות כסף לפרישה.
 • בעת קניית ביטוח החיים יש לנתח מה הסכום הרצוי במקרה של פטירה, מה הם הסכומים המצויים לדוגמה: ביטוח לאומי, ביטוח משכנתא שמסיים את המשכנתא ועוד מאפיינים נוספים. בקרן הפנסיה ביטוח החיים הוא כקצבה חודשית למשפחה.
קרן הפנסיה נותנת לעמית מספר מסלולים לבחירה: מסלול עתיר ביטוח מחד ומצד שני מסלול עתיר חסכון, כמובן שקיימים מסלולי ביניים. ניתן לעבור בין המסלולים ללא בעיה.
אם העמית קנה את ביטוח החיים ואובדן כושר העבודה בצורה נכונה בתוך קרן הפנסיה שלו, אין לו צורך לקנות ביטוח נוסף לאותם כיסויים.
מכיוון שקיים מרכיב ביטוחי בתוך קרן הפנסיה המעבר בין קרן פנסיה אחת לשנייה מצריך הצהרת בריאות חדשה או תקופת אכשרה. אדם שאין לו בעיות רפואיות יוכל לעבור בין קרנות הפנסיה ללא בעיה לעומת אדם שקיימות לו בעיות רפואיות התהליך יהיה יותר מורכב וקשה.
לסיכום
יתרונות
 1. בנוסף לחסכון, קיים מרכיב ביטוחי של ביטוח חיים וביטוח למקרה אובדן כושר עבודה.
 2. ניתן להתווכח על דמי הניהול (בעל המאה הוא בעל הדעה)
 3. ניתן לעבור בין אפיקי השקעה שונים.
 4. גמישות במעבר בין מסלולים (עתיר חסכון ל עתיר ביטוח ).
 חסרונות
 1. בגלל מרכיבי הביטוח נחסך פחות כסף לפרישה.
 2. קרן הפנסיה היא תקנון שעשוי להשתנות.
 3. מקדם הפנסיה משתנה.
 4. מעבר בין קרנות הפנסיה מצריך, ברוב המקרים, הצהרת בריאות חדשה או תקופת הכשרה חדשה.
 
 
מאמר זה מתייחס למספר מרכיבים מצומצם כהשוואה בין המוצרים השונים.
מאמר זה איננו תחליף לייעוץ מקצועי.
 
הכותב: יובל פנקס, סוכן ביטוח לשעבר כיום מרצה בכיר בתחום הביטוח והפנסיה.


 ניתן ליצור קשר עם יובל פנקס:

טלפקס:     08-6525607
נייד:        054-6229997
כתובת: רחוב עמר השושנים 14 נס ציונה
כתובת למשלוח דואר: ת.ד 9370 תל אביב מיקוד 61093
מייל:  yuval490@walla.com
מייל נוסף:  
info@pinkasiony.net
 

 

 Top
ניתן ליצור קשר עם יובל פנקס: טלפקס 08-6525607, נייד 054-6229997   מייל yuval490@walla.com, info@pinkasiony.net 

 
לייבסיטי - בניית אתרים